Oudercoaches versterken ouder- betrokkenheid

Ouders willen graag het beste voor hun kind. Soms is het lastig die betrokkenheid vorm te geven. Hoe communiceer je met de school van je kind als je de taal niet goed spreekt? Hoe weet je wat je kind allemaal leert in de groep? Om de ouderbetrokkenheid een ‘boost’ te geven zijn er in 2015 vanuit Xtra 29 oudercoaches ingezet op 48 Haagse (voor)scholen en peuterspeelzalen. In één jaar tijd is er in samenwerking met welzijnsorganisaties De Mussen, Boerenplein en Stichting Jeugdwerk veel werk verzet. Er kwamen ouders die ambassadeur werden voor andere ouders, er werden gesprekken met ouders gevoerd en samen met leerkrachten en leidsters gingen de oudercoaches op huisbezoek. Xtra heeft ingezet op het behalen van duurzame resultaten aan de hand van een eigen ontwikkelde methodiek.

Regisseur
Het uitgangspunt op de scholen was: samen mét de ouders en niet over de ouders. Tenslotte is dat het doel: dat ouders regisseur zijn van de opvoeding van hun kinderen en zelf het goede voorbeeld geven. Om ouders die regierol te helpen pakken, werden ouders uitgenodigd op school ambassadeur voor de ouders te worden.
De aanwezigheid van de oudercoaches op de (voor)scholen en peuterspeelzalen verlaagde voor ouders bovendien de drempel om met opvoedingsvragen te komen. Een vertrouwd gezicht in de school, met kennis van de relevante buurtactiviteiten voor ouders en kinderen bleek de aangewezen persoon om vragen aan te stellen. De oudercoaches hadden in het geval van eventuele ernstige opvoedproblemen een signalerende rol en met hun kennis van de wijk werd niet alleen de betrokkenheid maar ook de ouderparticipatie versterkt. Iedere maand werden er gemiddeld 52 huisbezoeken afgelegd, bij voorkeur samen met de leerkracht of leidster. Die konden op hun beurt zo nodig weer geholpen worden om met de ouders te communiceren.

Stimuleren
Ouders konden niet alleen als ambassadeur aan de slag. De oudercoaches hebben in totaal 70 vrijwilligers onder de ouders geworven en wanneer zich taalproblemen voordeden werden ouders naar taalcursussen begeleid. Ook themabijeenkomsten voor ouders zijn georganiseerd en er is een verbinding gemaakt met thuistrainingen die kinderen van laagopgeleide ouders in hun onderwijsvaardigheden stimuleren. Kortom: de oudercoaches waren een spin in het web voor alle betrokkenen op school. De door Xtra ontwikkelde methode van oudercoaches die ouders werven om ambassadeur te worden en zo weer andere ouders stimuleren tot ouderbetrokkenheid heeft zich in het afgelopen jaar zeker bewezen. De borging van de resultaten ligt ook bij de leidsters die door de gezamenlijke huisbezoeken allicht meer oog hebben gekregen voor ouderbetrokkenheid.

Openingstijden Live Chat

Maandag 13.00 - 15.00 en 19.00 - 21.00 uur
Dinsdag 13.00 - 15.00 en 19.00 - 21.00 uur
Woensdag 13.00 - 15.00 uur
Donderdag 13.00 - 15.00 uur


Chat voor jongeren klik hier